Om Ågård Frimenighed

Ågård Frimenighed har rod i den grundtvigske tradition for frie menigheder. At være en grundtvigsk frimenighed betyder, at vi er fri og uafhængige af staten og dermed ikke under tilsyn af provst og biskop. Menigheden er heller ikke økonomisk afhængig af folkekirken. Således får vi heller ingen økonomisk støtte fra staten.

Alligevel regner vi os som del af det folkekirkelige landskab: Vi er vokset ud af folkekirken og præsten bærer præstekjole som i folkekirken. Vi bygger på det samme kristne grundlag, vores gudstjenesteordning ligner i store træk sognekirkernes og vi synger efter Den Danske Salmebog. Ågård Frimenighed må altså ikke forveksles med frikirker som f.eks. Jehovas Vidner og Pinsekirken.

En grundtvigsk menighed

Ågård Frimenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirkelighed og folkelighed. Vi følger traditionen fra Grundtvig, der havde det synspunkt, at det alene er en menigheds ansvar, at der skal holdes gudstjeneste. Det skal ikke afhænge af en ydre autoritet. Ågård Frimenighed står i samklang med nutiden, som en fri og åben ramme om evangeliets forkyndelse.

Som grundtvigsk frimenighed vil vi altid have et nært forhold til andre medlemmer af ”den grundtvigske familie” – friskolerne, efterskolerne, højskolerne og det folkelige foreningsarbejde.

De kirkelige handlinger har samme gyldighed som i folkekirken

Alle kirkelige handlinger har samme gyldighed som i sognekirkerne. Det være sig dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse/begravelse.

Hvad har Ågård Frimenighed friheden til?

Som frimenighed har vi friheden til at have et udstrakt selvstyre, hvor generalforsamlingen, der tæller alle voksne medlemmer, er den øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse i menigheden.

Det betyder, at vi er afhængige af, at medlemmerne er med, både når beslutninger skal tages, og når de skal føres ud i livet.

Når det er aktuelt, at der skal vælges ny præst, så er det hele menigheden, der på en generalforsamling har indflydelse på det og ikke blot et menighedsråd og en biskop. Alle er i frimenigheden ansvarlige.