Vedtægter for Ågård Frimenighed
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2023

§ 1: Navn og beliggenhed:

Menighedens navn er Ågård Frimenighed.
Menighedens adresse er Kirkebakken 4 og 6, Ågård, 6040 Egtved, Vejle Kommune.

§ 2: Formål:

Ågård Frimenighed er en grundtvigsk evangelisk luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som Den Danske Folkekirke. Ågård Frimenighed har til formål at danne ramme om et menighedsliv med gudstjenester og forskellige kulturelle tilbud. 

§ 3: Medlemsforhold:

Medlem af Ågård Frimenighed kan enhver blive, der vedkender sig Ågård Frimenigheds formål, og som skriftligt har indmeldt sig til enten frimenighedspræsten eller formanden.
Døbte og konfirmerede i Ågård Frimenighed optages automatisk ved forældrenes underskrift som medlemmer.

Børn under 18 år, der ikke er døbt eller konfirmeret i Ågård Frimenighed, kan optages som medlemmer ved forældrenes indmeldelse, hvor forældrene påfører børnenes navne og cpr-nr på indmeldelsesblanketten.

Kun medlemmer af Ågård Frimenighed har ret til at få udført kirkelige handlinger.

Udmeldelse sker skriftligt til Ågård Frimenigheds forretningsfører. Udmeldelse sker med virkening pr. 31.12 samme år

§ 4: Generalforsamling:

Generalforsamlingen er Ågård Frimenigheds øverste myndighed og skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bekendtgørelse af dato for generalforsamlingen skal ske til medlemmerne senest 1. januar. Dagorden, regnskab og budget tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen skal sendes skriftligt til Ågård Frimenigheds formand senest 1. februar. Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Beretning ved formanden
Orientering fra præsten
Regnskab til godkendelse ved forretningsføreren
Budget til orientering ved bestyrelsen.
Godkendelse af budget
Fastsættelse af årligt medlemskontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Valg af to kritiske revisorer
Eventuelt

Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år. Hvert år vælges skiftevis 3 og 3 medlemmer af bestyrelsen. Alle valg til bestyrelsen foretages ved skriftlig afstemning. Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af 
præsten foretages af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer af Ågård Frimenighed ønsker det. Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§ 5: Bestyrelse:

Bestyrelsen for Ågård Frimenighed består af 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan ansætte andet lønnet personale udover præsten. Ågård Frimenigheds lønnede medarbejdere er ikke valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Ågård Frimenighed tegnes i den daglige drift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Evt. køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske i henhold til gyldig vedtagelse på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen for Ågård Frimenighed varetager samtidigt hvervet som bestyrelse for den til Ågård Frimenighed tilknyttede kirkegård.

§ 6: Økonomi:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af et registreret revisionsfirma med revisionsansvarsforsikring. Regnskabet underkastes desuden kritisk revision af to kritiske revisorer, hvoraf der vælges én på hvert års generalforsamling for to år ad gangen. Den kritiske revision udføres efter en vejledning udarbejdet af revisionsfirmaet og godkendt af generalforsamlingen. 

§7: Opløsning:

Beslutning om opløsning af Ågård Frimenighed kan kun se efter, det ved skriftlig afstemning, er vedtaget ,ed 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer på to generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af Ågård Frimenigheds opløsning, skal dens formue overgå til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, der har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling.

Tiltrådt på Ågård Frimenigheds ordinære generalforsamling 30. marts 2023